شرکت سیمان ساروج بوشهر

نام مدیر عامل : مهندس حمیدی

¨آدرس دفتر مركزي: خیابان افریقا _ خیابان فرزان غربی پلاک 28

¨ تلفن: 6-88670711     فاکس: 88670696