شرکت سیمان شمال

مديرعامل: مهندس حسنی

¨ محل دفتر مركزي: تهران خيابان شهيد بهشتي، شماره 269، كدپستي: 1514611496 ، صندوق پستي: 4571-15875

¨ تلفن: 7-88731106-021               فاكس: 88734996-021

¨ محل كارخانه: کیلومتر 32 جاده آبعلی

¨ تلفن:  9-3223-0221249                      

¨پست الكترونيك:                           www.shomalcement.com

¨ ظرفيت: واحد خاكستري 4000 تن واحد سفيد 260 تني

¨ نوع توليد: سيمان خاكستري تيپ 2، سيمان خاكستري پوزولاني، سيمان سفيد، سيمان رنگي (براساس سفارش)

¨ بازار مصرف: تهران و مازندران

¨ برجستگي و موقعيت ويژه كارخانه: كيفيت استاندارد كليه محصولات توليدي

¨ تاريخچه سازمان: شركت سيمان شمالي (سهامي عام) در تاريخ 1333/6/30 و به شماره ثبت 4492 تاسيس گرديد. 

¨ كل سرمايه‌گذاري (ريالي و ارزي): آخرين سرمايه شركت در تاريخ ترازنامه به مبلغ 275/659/290 هزارريال منقسم به 275/659/290 سهم يك هزار ريالي با نام تمام پرداخت شده مي‌باشد كه طي روزنامه رسمي شماره 4933/ ت32 مورخ 1387/2/30 آگهي و در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده است.

¨ سهامداران با ذ‌كر درصد:

سهامداران

تعداد سهام

درصد

سرمايه گذاري بانك ملي ايران(سهام عام)

727239

0/26

مديريت سرمايه گذاري بانك ملي ايران (سهامي خاص)

35202546

12/77

سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان (سهامي خاص)

111515005

40/56

سرمايه گذاري توسعه ملي

14330000

5/20

مديريت سرمايه گذاري بانك مسكن

18580467

6/74

صندوق بازنشستگي پس انداز كاركنان صنعت نفت ايران

12680396

4/60

شركت بيمه ايران

5655943

2/05

سرمايه‌گذاري صنعت و معدن

7420658

2/69

سرمايه‌گذاري تدبير

7413851

2/69

ساير سهامداران

56413421

20/47

جمع

275659290

100

¨ تعداد شاغلين به تفكيك كارشناس، تكنسين، كارگر ماهر و غيرماهر: كارشناس 71 نفر، تكنسين 24 نفر، كارگر ماهر 305 نفر، كارگر ساده 49

¨ برنامه‌هاي مديريتي، پژوهشي، زيست‌محيطي و توسعه:

1- گواهينامه‌هاي مديريتي شركت: 

 ISO 9001,  ISO 14001, OHSAS 18001

2- عمده‌ترين عملكردهاي زيست‌محيطي: ايجاد واحد متمركز فيلتراسيون در جهت نظارت و بررسي دقيق و مستمر بر اجراي فرآيند فيلتراسيون، ايجاد سيستم PM فيلتراسيون، اندازه‌گيري‌هاي مستمر غبار خروجي از دود‌كش، تجزيه و تحليل دقيق اندازه‌گيري‌ها، برگزاري كميته ماهانه فيلتراسيون، نظارت مستمر بر اجراي فرآيند فيلتراسيون و تجهيزات مورد استفاده، حساسيت و دقت‌نظر در جهت كاهش تعداد دفعات و زمان قطع الكتروفيلتر، بهينه‌سازي فيلترهاي كيسه‌اي موجود، بهينه‌سازي الكتروفيلترهاي موجود، خريد و نصب كيسه‌هاي فيلتر مرغوب از خارج كشور در جهت افزايش راندمان فيلترها

4- طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف سوخت، انرژي و ...: عقد قرار داد مميزي انرژي از طريق هولدينگ، و سپس اجرايي كردن نتايج مميزي انرژي، نشتي‌گيري خط توليد، استفاده از مواد كمك سايش در آسياهاي سيمان جهت كاهش مصرف انرژي ويژه الكتريكي بررسي طرح استفاده از مواد كمك سايش در آسياهاي مواد، تعويض اكسپشنهاي خط توليد جهت جلوگيري از نشتي هواي كاذب و بالا رفتن راندمان سيستم و كاهش ورود هواي كاذب به سيستم پخت و آسياهاي مواد و در نتيجه كاهش انرژي ويژه حرارتي و الكتريكي خط توليد بررسي وضعيت شارژ آساي مواد و اسياهاي سيمان 

نوع تجهيزات و ظرفيت خط توليد واحد يك و دو (قديم)

نام د‌ستگاه

نوع

ظرفيت

مدل

نام سازنده

تعداد

سنگ شكن شماره1

 

85 تن درساعت

 

FLS دانمارك

 

سنگ شكن شماره2

 

20تن در ساعت

 

FLS دانمارك

 

سنگ شكن شماره 3

 

850 تن

مدل 110-84

O&K

 

سنگ شكن شماره 4

 

1000 تن

 

هازماگ

 

سنگ شكن گچ

 

120 تن در ساعت

 

هازماگ

 

آسياب مواد خام

آسياب مواد 1

 

10 تن در ساعت

 

FLS

 

آسياب مواد 2

 

25 تن در ساعت

 

FLS

 

آسياب مواد 3

 

200 تن درساعت (اسمي)

 

KHD

 

آسيا مواد 4

 

180 تن در ساعت

 

لوشه

 

آسياي سيمان

آسياي سيمان 1

 

10 تن در ساعت

 

FLS

 

آسياي سيمان 2

 

16 تن در ساعت

 

FLS

 

آسياي سيمان 4

 

120 تن در ساعت

 

KHD

 

آسياي سيمان 5

 

120 تن در ساعت

 

CEMAG

 

 پيش گرمكن‌ها

پيش گرمكن 1 و2

 

140 تن در ساعت

 

KHD

 

پيش گرمكن3

 

140 تن در ساعت

 

سماگ

 

كوره‌ها

كوره شماره1

 

60 تن در روز(سيمان سفيد)

 

GHH

 

كوره شماره 2

 

200 تن در روز(سيمان سفيد)

 

FLS

 

كوره شماره 3

 

4000 تن در روز(سيمان خاكستري)

 

KHD

 

گريت كولر 3

 

4200 تن در روز

 

IKN

 

بارگير خانه

كيسه‌اي

فله

60×4 تن در ساعت

240 تن در ساعت

 

هاوراندبوكر

2

ساير تجهيزات مهم

مخازن ذخيره مازوت به ظرفيت 15400 متر مكعب، سيستم‌هاي انتقال مواد به ظرفيت 500 و 1000 تن در ساعت، سيلوهاي ذخيره مواد به ظرفيت 200000 تن ساخت كلاديوس پيترز، سيلوهاي ذخيره سيم 18000 تن ساخت كلاديوس پيترز