شرکت سیمان مازندران

نام مدیر عامل : مهندس یوسفی

¨آدرس دفتر مركزي: خیابان آفریقا - خیابان هرمز ستاری - پلاک 51

¨  فاکس :   88783378       تلفن: 88309913 و 7-88785635  

¨آدرس کارخانه : مازندران - کارخانه سیمان نکا - صندوق پستی : 121

¨تلفن : 8-4145-0152562          فاکس :   4149-015256