ماشينسازی تبريز (گروه)

اطلاعات شرکت
نام مدیرعامل: 
مجيد خدابخش
شهر: 
تبريز
آدرس: 
قراملك. صندوق پستي:183-518
تلفن: 
2893895-0411
فکس: 
2893896-0411
پست الکترونیکی: 
sales@mst-group.com
شرح فعالیت: 
توليدكننده انواع ماشينهاي ابزار